நடேஸ்
  கப்டன் நடேஸ்

  தம்பு சிங்கராசா

  மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: நடேஸ்
  REALNAME: தம்பு சிங்கராசா
  ADDRESS: மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 28.01.1965
  DATEOFDEATH: 03.01.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் ஈ பி ஆர் எல் எவ் கும்பலுடனான மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image