அகத்தியர்
  மேஜர் அகத்தியர்

  செல்லத்துரை புவினேயராஜ்

  கோட்டைக்கல்லாறு, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: மேஜர்
  NAME: அகத்தியர்
  REALNAME: செல்லத்துரை புவினேயராஜ்
  ADDRESS: கோட்டைக்கல்லாறு, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 21.06.1967
  DATEOFDEATH: 01.01.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail:

  முசல்குளத்தியில் புளொட் கும்பலின் முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு

  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 00:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image