சிவா
  கப்டன் சிவா

  கணபதிப்பிள்ளை செல்லத்துரை

  எழுதுமட்டுவாள், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: சிவா
  REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை செல்லத்துரை
  ADDRESS: எழுதுமட்டுவாள்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.02.1963
  DATEOFDEATH: 17.08.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி பளை வேம்பொடுகேணியில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image