கேசவன்
  வீரவேங்கை கேசவன்

  நல்லையா அருள்நேசன்

  வண்ணாங்கேணி, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கேசவன்
  REALNAME: நல்லையா அருள்நேசன்
  ADDRESS: வண்ணாங்கேணி, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 23.02.1965
  DATEOFDEATH: 03.12.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு முல்லை தண்ணிமுறிப்பில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image