ஆனந்தன்
  கப்டன் ஆனந்தன்

  சுப்பிரமணியன் கருணாகரன்

  செம்மலை, மணலாறு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: ஆனந்தன்
  REALNAME: சுப்பிரமணியன் கருணாகரன்
  ADDRESS: செம்மலை, மணலாறு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 22.11.1968
  DATEOFDEATH: 05.10.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சந்தியில் அமைந்திருந்த மக்கள் தொண்டர் படைக்கும்பலின் முகாம்மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image