அரசன்
  வீரவேங்கை அரசன்

  வடிவேல் ரவிச்சந்திரன்

  அகத்திநகர், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அரசன்
  REALNAME: வடிவேல் ரவிச்சந்திரன்
  ADDRESS: அகத்திநகர், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 08.03.1972
  DATEOFDEATH: 21.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வவுனியா ஓமந்தை சொந்தக்காரன்குளத்தில் இந்தியப் படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image