உமைநேசன் (காம்)
  வீரவேங்கை உமைநேசன் (காம்)

  பெனான்டோ அன்ரனிசாம்போல்

  திலீபன்நகர், பழையவாய்க்கால், மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: உமைநேசன் (காம்)
  REALNAME: பெனான்டோ அன்ரனிசாம்போல்
  ADDRESS: திலீபன்நகர், பழையவாய்க்கால், மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 07.04.1974
  DATEOFDEATH: 05.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வரணியில் இந்தியப்படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image