பாலன்
  வீரவேங்கை பாலன்

  சின்னத்தம்பி கலாராஜன்

  மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பாலன்
  REALNAME: சின்னத்தம்பி கலாராஜன்
  ADDRESS: மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 05.04.1964
  DATEOFDEATH: 05.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மட்டுவிலில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image