வேந்தன்
  வீரவேங்கை வேந்தன்

  சண்முகம் பவளராசா

  நிலாவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வேந்தன்
  REALNAME: சண்முகம் பவளராசா
  ADDRESS: நிலாவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 04.05.1969
  DATEOFDEATH: 07.08.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுநாயாறு அளம்பிலில் இந்தியப்படையினருடனான நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image