பவுண் (நிரு)
  வீரவேங்கை பவுண் (நிரு)

  சிவப்பிரகாசம் வைகுந்தவாசன்

  புலோப்பளை மேற்கு, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பவுண் (நிரு)
  REALNAME: சிவப்பிரகாசம் வைகுந்தவாசன்
  ADDRESS: புலோப்பளை மேற்கு, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 17.11.1965
  DATEOFDEATH: 17.07.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி முகமாலையில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image