நிசாம்
  வீரவேங்கை நிசாம்

  யோகநாதசாமி தமிழ்ச்செல்வன்

  கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: நிசாம்
  REALNAME: யோகநாதசாமி தமிழ்ச்செல்வன்
  ADDRESS: கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 06.07.1963
  DATEOFDEATH: 29.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுநாயாற்றில் இந்தியப்படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image