குட்டி (அக்பர்)
  கப்டன் குட்டி (அக்பர்)

  அருளம்பலம் குகபாலன்

  மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: குட்டி (அக்பர்)
  REALNAME: அருளம்பலம் குகபாலன்
  ADDRESS: மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 19.05.1968
  DATEOFDEATH: 28.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மிருவில் பழையவாய்க்காலில் ஈ.என்.டி.எல்.எவ்வினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image