பைக் பைக் (செந்தில்)
  வீரவேங்கை பைக் பைக் (செந்தில்)

  கனகரத்தினம் சிறீகாந்தன்

  சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பைக் பைக் (செந்தில்)
  REALNAME: கனகரத்தினம் சிறீகாந்தன்
  ADDRESS: சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 26.02.1968
  DATEOFDEATH: 22.05.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மந்துவிலில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image