மணியம்
கப்டன் மணியம்

இராஜேந்திரம் வேதநாயகம்

புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: மாலதி படையணி
RANK: கப்டன்
NAME: மணியம்
REALNAME: இராஜேந்திரம் வேதநாயகம்
ADDRESS: புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 14.03.1965
DATEOFDEATH: 19.05.1989
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: வவுனியா கோயில்குளத்தில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image