கில்மன்
  கப்டன் கில்மன்

  கிருஸ்ணகுமார் இராமச்சந்திரன்

  மீசாலை தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: கப்டன்
  NAME: கில்மன்
  REALNAME: கிருஸ்ணகுமார் இராமச்சந்திரன்
  ADDRESS: மீசாலை தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 07.12.1965
  DATEOFDEATH: 14.05.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மிருசுவில் பகுதியில் இந்தியப்படையின் காவலரண்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image