கிளாஸ்நிக்கோ
  வீரவேங்கை கிளாஸ்நிக்கோ

  கதிரமலை காந்தன்

  கல்க்குடா, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கிளாஸ்நிக்கோ
  REALNAME: கதிரமலை காந்தன்
  ADDRESS: கல்க்குடா, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 23.03.1969
  DATEOFDEATH: 20.04.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாற்றில் கிணறு வெட்டும்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image