றேகா
  வீரவேங்கை றேகா

  அகஸ்.ரீன் பிலிப் கொன்ஸ்ரன்ரைன்

  கோயில்குடியிருப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: றேகா
  REALNAME: அகஸ்.ரீன் பிலிப் கொன்ஸ்ரன்ரைன்
  ADDRESS: கோயில்குடியிருப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 14.06.1961
  DATEOFDEATH: 31.12.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கொடிகாமத்தில் இந்தியப்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image