அலெக்ஸ்
  வீரவேங்கை அலெக்ஸ்

  சின்னத்துரை குணசேகரம்

  கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ, யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அலெக்ஸ்
  REALNAME: சின்னத்துரை குணசேகரம்
  ADDRESS: கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 13.10.1968
  DATEOFDEATH: 19.12.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கொடிகாமம் கச்சாயில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image