ஜோதிரவி
  லெப்டினன்ட் ஜோதிரவி

  சண்முகம் வேல்ராஜ்

  அல்லிப்பளை, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ஜோதிரவி
  REALNAME: சண்முகம் வேல்ராஜ்
  ADDRESS: அல்லிப்பளை, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 03.04.1969
  DATEOFDEATH: 13.12.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கிளாலியில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image