தும்பன் (மகேந்திரன்)
மேஜர் தும்பன் (மகேந்திரன்)

அந்தோனிப்பிள்ளை மரியதுரை

பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: மேஜர்
NAME: தும்பன் (மகேந்திரன்)
REALNAME: அந்தோனிப்பிள்ளை மரியதுரை
ADDRESS: பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 06.01.1968
DATEOFDEATH: 15.01.1989
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சுழிபுரத்தில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கியிருந்து தாக்கியதில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image