மரிக்கார்
  லெப்டினன்ட் மரிக்கார்

  சின்னத்தம்பி கருணாநிதி

  கும்பாவெளி, மந்துவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: மரிக்கார்
  REALNAME: சின்னத்தம்பி கருணாநிதி
  ADDRESS: கும்பாவெளி, மந்துவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 26.02.1964
  DATEOFDEATH: 07.01.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு முல்லை மாவட்டம் மூங்கிலாற்றில் இந்தியப்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image