ரஞ்சன்
  வீரவேங்கை ரஞ்சன்

  பொன்னுத்துரை உதயகுமார்

  அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ரஞ்சன்
  REALNAME: பொன்னுத்துரை உதயகுமார்
  ADDRESS: அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 17.05.1960
  DATEOFDEATH: 05.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறையில் இந்தியப்படையினர் மற்றும் தேசவிரோதிகள் இணைந்து மேற்கொண்ட முற்றுகையின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image