வெங்கட்
  வீரவேங்கை வெங்கட்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வெங்கட்
  REALNAME:
  ADDRESS:
  District: வேறு (விபரமில்லை)
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 04.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: அம்பாறை கல்முனையில் எமது முகாமை இந்தியப்படையினர் சுற்றிவளைத்தபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image