சுரேந்திரன் (சிங்களவன்)
  மேஜர் சுரேந்திரன் (சிங்களவன்)

  காளிராசா சிறீபாஸ்கர்

  3ம் கட்டை, உப்புவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST: திருமலை மாவட்ட தளபதி
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: மேஜர்
  NAME: சுரேந்திரன் (சிங்களவன்)
  REALNAME: காளிராசா சிறீபாஸ்கர்
  ADDRESS: 3ம் கட்டை, உப்புவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 11.10.1962
  DATEOFDEATH: 26.09.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: சலப்பையாற்றில் இந்தியப்படை மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image