சமுத்திரன்
  லெப்டினன்ட் சமுத்திரன்

  சண்முகம் சந்திரமோகன்

  திருகோணமலை, திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சமுத்திரன்
  REALNAME: சண்முகம் சந்திரமோகன்
  ADDRESS: திருகோணமலை
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 20.08.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் இத்தாவிலில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image