கோபு
  வீரவேங்கை கோபு

  கதிர்காமத்தம்பி தர்மராசா

  புதூர், மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கோபு
  REALNAME: கதிர்காமத்தம்பி தர்மராசா
  ADDRESS: புதூர், மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 16.05.1970
  DATEOFDEATH: 19.08.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுநித்திக்குளம் மணலாறில் தவறுதலான மிதிவெடி விபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image