டக்ளஸ்
  வீரவேங்கை டக்ளஸ்

  பாலசுந்தரம் பரமேஸ்வரன்

  மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: டக்ளஸ்
  REALNAME: பாலசுந்தரம் பரமேஸ்வரன்
  ADDRESS: மட்டுவில் தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 11.11.1969
  DATEOFDEATH: 31.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மட்டுவிலில் இந்தியப்படை பதுங்கியிருந்து தாக்கியபோது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image