சதீஸ்
  கப்டன் சதீஸ்

  முத்துத்தம்பி தெய்வேந்திரன்

  நாவற்காடு, வறணி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: சதீஸ்
  REALNAME: முத்துத்தம்பி தெய்வேந்திரன்
  ADDRESS: நாவற்காடு, வறணி, யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 22.10.1966
  DATEOFDEATH: 24.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாறு நித்திகைக்குளத்தில் இந்தியப்படையினரின் கண்ணிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image