சுகந்தன்
  வீரவேங்கை சுகந்தன்

  சிற்றம்பலம் பரஞ்சோதி

  பன்குளம், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சுகந்தன்
  REALNAME: சிற்றம்பலம் பரஞ்சோதி
  ADDRESS: பன்குளம், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 23.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாறு நித்திகைக்குளத்தில் இந்தியப்படையினரின் கண்ணிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image