மானா
  வீரவேங்கை மானா

  செல்லையா சுப்பிரமணியம்

  மாசார், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மானா
  REALNAME: செல்லையா சுப்பிரமணியம்
  ADDRESS: மாசார், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 23.02.1965
  DATEOFDEATH: 23.08.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு ஒட்டிசுட்டான் இடம்பெற்ற மோதலில் விழுப்புண்ணடைந்து தமிழகத்தில் பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image