கரிகாலன்
  கப்டன் கரிகாலன்

  பொன்னம்பலம் கௌரிபாலன்

  வரணி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: கரிகாலன்
  REALNAME: பொன்னம்பலம் கௌரிபாலன்
  ADDRESS: வரணி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 30.05.1969
  DATEOFDEATH: 13.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் மேற்கு கேணியடி பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image