புறொப்ளர்
  வீரவேங்கை புறொப்ளர்

  சிவயோகராசா குணராசா

  கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: புறொப்ளர்
  REALNAME: சிவயோகராசா குணராசா
  ADDRESS: கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 26.06.1971
  DATEOFDEATH: 27.05.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சப்பச்சி சங்கத்தானையில் இந்தியப்படை சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image