மோகன்
வீரவேங்கை மோகன்

க.மோகனதாஸ்

பழுகாமம், மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: சோதியா படையணி
RANK: வீரவேங்கை
NAME: மோகன்
REALNAME: க.மோகனதாஸ்
ADDRESS: பழுகாமம், மட்டக்களப்பு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 20.05.1964
DATEOFDEATH: 19.05.1988
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: கள்ளிக்காட்டில் இந்தியப்படை மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில்
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image