அருள்
லெப்டினன்ட் அருள்

சபாரத்தினம் சத்தியராஜ்

மூதூர், திருகோணமலை, திருகோணலை

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: மாலதி படையணி
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: அருள்
REALNAME: சபாரத்தினம் சத்தியராஜ்
ADDRESS: மூதூர், திருகோணமலை
District: திருகோணலை
DATEOFBIRTH: ..
DATEOFDEATH: 18.05.1988
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: இம்மாவீரரின் வீரச்சாவு நிகழ்வு அறியப்படவில்லை
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image