கிங்ஸ்லி
கப்டன் கிங்ஸ்லி

வல்லிபுரம் சிவகுமார்

கலட்டி, கரவெட்டி மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
RANK: கப்டன்
NAME: கிங்ஸ்லி
REALNAME: வல்லிபுரம் சிவகுமார்
ADDRESS: கலட்டி, கரவெட்டி மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 22.12.1963
DATEOFDEATH: 18.05.1988
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: திருகோணமலை குச்சவெளியில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கித் தாக்கியபோது வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image