சோமேஸ்
  லெப்டினன்ட் சோமேஸ்

  நடராசா காந்தகுமார்

  பலாலி மத்தி, வசாவிளான், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சோமேஸ்
  REALNAME: நடராசா காந்தகுமார்
  ADDRESS: பலாலி மத்தி, வசாவிளான், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 16.03.1965
  DATEOFDEATH: 06.08.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாறு நித்திகைக்குளம் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image