மனோகரன்
  வீரவேங்கை மனோகரன்

  மாரிமுத்து இராமநாதன்

  குச்சவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மனோகரன்
  REALNAME: மாரிமுத்து இராமநாதன்
  ADDRESS: குச்சவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 25.05.1961
  DATEOFDEATH: 31.07.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: திருகோணமலை குச்சவெளியில் இந்தியப்படையின் மிதிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image