கரன்
  வீரவேங்கை கரன்

  கணபதிப்பிள்ளை சிவசரணம்

  தாவளை, இயற்றாலை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கரன்
  REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை சிவசரணம்
  ADDRESS: தாவளை, இயற்றாலை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 10.10.1958
  DATEOFDEATH: 14.05.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாயில் அமைந்திருந்த விடுதலைப் புலிகளின் சவற்காரத் தொழிலகத்தை சிறிலங்கா படையினர் சுற்றிவளைத்து மேற்கொண்ட தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image