அமல் (பணக்காரன்)
வீரவேங்கை அமல் (பணக்காரன்)

மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்

குருநகர், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: அமல் (பணக்காரன்)
REALNAME: மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்
ADDRESS: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 20.08.1959
DATEOFDEATH: 13.05.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணத்தில் சிறிலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு முகாம் நோக்கிக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image