ஆனந்
கடற்புலி வீரவேங்கை ஆனந்

இராமநாதன் அருள்நாதன்

மயிலிட்டி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION: கடற்புலி
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ஆனந்
REALNAME: இராமநாதன் அருள்நாதன்
ADDRESS: மயிலிட்டி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 20.01.1964
DATEOFDEATH: 15.07.1983
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail:

யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது ஏற்பட்ட சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு

Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 00:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image