ரவி
வீரவேங்கை ரவி

தம்பையா வாமதேவன்

மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ரவி
REALNAME: தம்பையா வாமதேவன்
ADDRESS: மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 27.06.1958
DATEOFDEATH: 22.09.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு களுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image