சீலன் (ஆசீர்)
லெப்டினன்ட் சீலன் (ஆசீர்)

ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி

புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை, திருகோணலை

Full Detail

POST: தாக்குதல் தளபதி
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: சீலன் (ஆசீர்)
REALNAME: ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
ADDRESS: புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை
District: திருகோணலை
DATEOFBIRTH: 11.12.1960
DATEOFDEATH: 15.07.1983
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது ஏற்பட்ட சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு
Resting Home: கொடிகாமம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image