சஞ்சீவி
வீரவேங்கை சஞ்சீவி

வைத்திலிங்கம் மகேசநாதன்

வீரமாணிக்கதேவன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: சஞ்சீவி
REALNAME: வைத்திலிங்கம் மகேசநாதன்
ADDRESS: வீரமாணிக்கதேவன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 01.06.1960
DATEOFDEATH: 11.08.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சுண்ணாகம் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக பொறிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image