அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)
வீரவேங்கை அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)

தேவரத்தினம் மொறிஸ் றெஜினோல்ட்

கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)
REALNAME: தேவரத்தினம் மொறிஸ் றெஜினோல்ட்
ADDRESS: கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 20.02.1965
DATEOFDEATH: 18.07.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail:

யாழ்ப்பாணம் பழைய பூங்கா வீதியில் சிறிலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு

Resting Home:
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason: Jkj
COMMENT:
Add more details
image