புறோக்கர்
வீரவேங்கை புறோக்கர்

சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்

அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: புறோக்கர்
REALNAME: சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்
ADDRESS: அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 17.10.1951
DATEOFDEATH: 25.07.1983
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image