புத்தூர் மாமா
வீரவேங்கை புத்தூர் மாமா

தாமு கந்தையா

புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: புத்தூர் மாமா
REALNAME: தாமு கந்தையா
ADDRESS: புத்தூர் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 03.08.1939
DATEOFDEATH: 25.07.1983
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image