செல்லக்கிளி அம்மான்
லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி அம்மான்

சதாசிவம் செல்வநாயகம்

திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: செல்லக்கிளி அம்மான்
REALNAME: சதாசிவம் செல்வநாயகம்
ADDRESS: திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 15.06.1953
DATEOFDEATH: 23.07.1983
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மீதான கரந்தடி கண்ணிவெடித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: கனகபுரம்
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image