ராஜா
லெப்டினன்ட் ராஜா

இராமலிங்கம் பரமதேவா

மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: ராஜா
REALNAME: இராமலிங்கம் பரமதேவா
ADDRESS: மட்டக்களப்பு
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 30.10.1956
DATEOFDEATH: 22.09.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு ளுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image