தீசன் (குமரிநாடன்)
வீரவேங்கை தீசன் (குமரிநாடன்)

செல்லத்துரை செல்வநாயகம்

கோவில்குஞ்சுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா., வவுனியா

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: தீசன் (குமரிநாடன்)
REALNAME: செல்லத்துரை செல்வநாயகம்
ADDRESS: கோவில்குஞ்சுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
District: வவுனியா
DATEOFBIRTH: 19.02.1958
DATEOFDEATH: 23.08.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுக்கையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: ஈச்சங்குளம்
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image