வாசன்
வீரவேங்கை வாசன்

ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்

நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: வாசன்
REALNAME: ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்
ADDRESS: நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 11.02.1961
DATEOFDEATH: 18.07.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பழைய பூங்கா வீதியில் சிறிலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image